Billboard

สื่อโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ มองเห็นในระยะไกล และสะดุดตาแก่ผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน ในพื้นที่ที่การจราจรหนาแน่น ในย่านแหล่งธุรกิจ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ท่านสามารถเลือกสรรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าได้

 

 

OUR CLIENTS

Our Clients K&G Media Group